praktijk voor logopedie

  

Logopedie behandeling

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met de stem, spraak, taal en gehoor. 

Ik behandel daarnaast ook aanverwante stoornissen zoals slikproblemen, ademhalingsstoornissen en lees- en spellingsproblemen.

Verwijzing

U of uw kind komt in aanmerking voor behandeling wanneer u een verwijzing hebt van uw huisarts of een specialist. Dit is niet altijd nodig, vraag naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

Op verwijzing kan de logopedie ook aan huis plaatsvinden.

U kunt ook zelf de kosten van de logopedie betalen, zonder gebruik te maken van de zorgverzekering. Vraag uw logopedist naar het behandeltarief.

Overzicht van het behandeltraject

 •  U belt of mailt de logopedist
 •  De logopedist bespreekt wanneer u kan starten.
 • De eerste afspraak heeft u een anamnese gesprek , waarin u uitgebreid kunt vertellen wat uw klacht en hulpvraag is.  
 • Na dit gesprek volgt het onderzoek . Het kan zijn dat daar meerdere sessies voor nodig zijn. 
 •  In de eerste behandeling krijgt u al tips en oefeningen die u thuis kunt doen. U kunt direct aan de slag.
 • Na het onderzoek worden de onderzoeksresultaten en het behandeltraject met de behandeldoelen besproken. 
 • In de behandelperiode moet u of uw kind ook met regelmaat thuis oefenen. Een standaard logopediesessie duurt 30 minuten waarvan 5 minuten worden gebruikt  om het dossier bij te houden. Er zijn behandelingen die een uur duren en waarvoor een uurtarief geldt. 
 • Na een aantal weken volgt een evaluatie en wordt het proces besproken.
 • De behandeling eindigt als u tevreden bent of aangetoond kan worden dat de klachten voldoende zijn afgenomen. 
 • Er wordt dan een verslag naar uw verwijzer gestuurd.
 • Wanneer langdurige behandeling nodig blijkt zal dit in overleg met u en uw verwijzer zijn.
 • In het behandelproces is samenwerking met andere disciplines van belang. U kunt hierbij denken aan de betrokken arts of de intern begeleider van school, leerkracht, psycholoog, pedagoog, gezinsbegeleider, fysiotherapeut, KNO arts. Uiteraard alleen met uw toestemming.
 • Aan het eind van de behandeling krijgt u een KEO uitnodiging (klant ervaringsonderzoek) per mail of post. Door uw feedback kan de kwaliteit van de logopediepraktijk optimaal gehouden worden.

Kosten van de logopedie

 • Logopedie wordt voor kinderen tot 18 jaar voor 100% vergoed door de zorgverzekeraar.
 • Bent u 18 jaar of ouder dan worden de behandelingen eerst verrekend met uw eigen risico. 
 • De praktijk heeft met al de zorgverzekeraars een contract in 2020. Dat is in uw voordeel omdat u bij een gecontracteerde zorgverlener geen extra kosten heeft voor de logopedie naast uw eigen risico.
 • U kunt er ook voor kiezen de logopediebehandeling zelf te betalen.  U betaalt dan het vrije behandeltarief conform de richtlijn van de Nza. Het behandeltarief is 41,23  euro per zitting van 30 minuten waarvan 5 minuten administratie.

Klachtenregeling 

De logopedist is aangesloten bij het College van toezicht en de landelijke commissie Logopedie eerste lijn via de vereniging NVLF.  

Indien u een klacht heeft over de logopediebehandeling kunnen wij samen zoeken naar een passende oplossing. 

Privacyreglement 

 

Logopediepraktijk Spaarne en Logopediepraktijk Yselmor

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar logopediepraktijkspaarne@gmail.com of logopediepraktijkyselmor@gmail.com of telefonisch contact opnemen met de praktijk, telefoonnummer 0615623544

 Artikel 1          Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

 

Gegevens : De gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk : Logopediepraktijk Spaarne en logopediepraktijk Yselmor

Patiënt : Een patiënt van de praktijk

Verwerking : Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Artikel 2          Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

 

Artikel 3          Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

(i)            het verlenen van logopedische zorg;

(ii)           het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;

(iii)          ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

(iv)         wetenschappelijk onderzoek.

 

Artikel 4          De gegevensverwerking

 1.        Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. 

2.        Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 

3.        Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 

4.        Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.

5.        Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

 Artikel 5          Beschrijving van de gegevens

 De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

-      naam

-      adres/contactgegevens

-      geboortedatum

-      BSN nummer

-      medische gegevens

-      naam huisarts/andere zorgverleners

-      gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

-      ID gegevens van kind of ouders (wanneer kind nog geen ID heeft)

 

 Artikel 6          Rechten

 1.        Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw behandelend logopedist, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.  

2.        U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.

3.        U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.  

4.        Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.  

5.      U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.  

6.      Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

-  Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

-   Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

-   Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

-   Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

 

Artikel 7          Bewaartermijn 

1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar. 

3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

 

Artikel 8          Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software. 

 

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

-      u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

-      het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;

-      er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of

-      wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

 

 Artikel 9          Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:

      (a)     het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;

      (b)     wij voldoen aan de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513;

Ook voeren wij met enige regelmaat een data protection impact assessment (DPIA) uit. Een DPIA houdt in dat privacy risico’s worden geïnventariseerd en zo nodig worden maatregelen genomen.

 

 Artikel 10        Functionaris gegevensbescherming

1.        De praktijk heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

2.        De functionaris gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking. Ook houdt de functionaris gegevensbescherming toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Artikel 11        Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.logopediepraktijkspaarne.nl informeren.

 

Artikel 12        Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar of de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris D.Krakeel is te bereiken op 06-15623544 of per e-mail :

logopediepraktijkspaarne@gmail.com 

logopediepraktijkyselmor@gmail.com


Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij

Logopediepraktijk Spaarne t.n.v. D.A. Krakeel, Spiegelstraat 14, 2011BP Haarlem

Logopediepraktijk Yselmor t.n.v. D.A.Krakeel, Nieuwstad 29, 8713 JM Hindeloopen

 

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.